วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ตลกฮาๆๆๆ

<div data-configid="7110525/1191890" style="width: 400px; height: 566px;" class="issuuembed"></div><script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true"></script>

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

การศึกษา การปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

1.นาย จีรวัฒน์  วันทะมาตร์ 554189031
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
2.นาย จิตวัต  อุทุมพิรัตน์    554189042
ฝันให้ไกล ไปไม่ถึง